''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán Khối 5 NH 2019-2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:................ Họ và tên:................................................... KIÊM TRA ĐỊNH KÌ  HKI NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN  - LỚP 5 Thời gian: 40 phút   CK Giám thị1: ..............................................CK Giám thị 2: .......................................................... CK Giám khảo1:............................................CK Giám khảo2: .... ..................................................                  Điểm Lời nhận...

Đề kiểm tra cuối HKI môn LS-ĐL-KH Khối 5 NH 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I NH 2019-2020 Môn: Khoa học – Lớp: 5 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị 2:………………………………………... CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo 2:…………………….......................... Điểm: Lời...

Đề kiểm tra cuối HKI môn LS-ĐL-KH Khối 4 NH 2019-2020

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: Họ và tên:…………………………………… KIỂM TRA ÐỊNH KÌ HKI NĂM HỌC 2019- 2020 Môn: Lịch sử-Ðịa Lí – Lớp: 4 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:……………………………….…CK Giám thị 2:…………………..……………… CK Giám khảo 1:…………………………….…CK Giám khảo 2:………………………..…......... Ðiểm:                          Lời...

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán NH 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: Họ và tên:…………………………………    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HKI NĂM HỌC 2019- 2020            Môn: Tiếng Việt ( Đọc-Hiểu) – Lớp: 4                                   Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:……………………..………………. CK Giám thị2:……………………………………..… CK Giám khảo...

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán Khối 3 NH 2019-2020

                                  TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI NĂM HỌC 2019-2020 Môn: Tiếng Việt ( Đọc-Hiểu) – Lớp: 3 Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:………………………………………..CK Giám thị 2:…………………………………… CK Giám khảo 1:……………………………………..CK Giám khảo 2:…………………….......................... Điểm...

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán Khối 2 NH 2019-2020

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI NĂM HỌC 2019-2020 Môn: Tiếng Việt ( Đọc-Hiểu) – Lớp: 2 Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:………………………………………..CK Giám thị 2:…………………………………… CK Giám khảo 1:……………………………………..CK Giám khảo 2:…………………….......................... Điểm đọc thành...

Đề kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt+môn Toán NH 2019-2020

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp: ....... Họ và tên: .............................................. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI NĂM HỌC 2019- 2020 Môn: Toán– Lớp: 1 Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1  :…………………………………CK Giám thị 2:………………… CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo 2:……………… Điểm:                         ...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Toán năm học 2019-2020.

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKI NH  2019- 2020            Môn: Toán – Lớp: 4            Thời gian: 40 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK Giám khảo...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Tiếng Việt năm học 2019-2020.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GHKI NH  2019- 2020            Môn: Tiếng Việt( Đọc hiểu) – Lớp: 4            Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK...

Đề thi kiểm tra GHKI môn Tiếng Việt năm học 2019-2020.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNGCHỮ Lớp:…… Họ và tên:…………………………….   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKI NH  2019- 2020            Môn: Tiếng Việt( Đọc hiểu) – Lớp: 5            Thời gian: 35 phút CK Giám thị 1:…………………………………. CK Giám thị2:……………………………. CK Giám khảo 1:……………………………….. CK...