''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

 » Văn bản ban hành

Văn bản ban hành

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trường Tiểu học Số 2 Hương Chữ
QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CBQL, GV, NV, HS VÀ PHỤ HUYNH TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG CHỮ NĂM HỌC 2019 - 2020